MOTTOJOY KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

VE GİZLİLİK POLİTİKASI KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME


Giriş

MottoJoy’a (Bundan sonra “Uygulama” olarak anılacaktır.) bağlanarak, aşağıda sayılan veri saklama koşullarını açık rızanız ile kabul etmiş sayılacaksınız:

Veri Saklama ve Elde Etme Yöntemi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Uygulama’yı kullanabilmek ve internete bağlanmak için kayıt formu, anket, bülten, kullanıcı logları, çerezler ve sair yollarla vermiş bulunduğunuz kişisel veriler bakımından, MottoJoyveri sorumlususıfatını taşımaktadır. Bu bağlamda kişisel verilerinizi hizmetlere erişebilmeniz amacıyla kaydedecek, sınıflandıracak, güncelleyecek, işleyecekve mevzuat izin verdiği ölçüdeaçık rızanızlaüçüncü kişilerle paylaşacak, üçüncü partilere satışını gerçekleştirebilecektir.

Bu kapsamda işlenecek verileriniz:

İnternete Bağlanırken Verilen Veriler: Uygulama’nın kullanımı öncesinde veya sırasında, Uygulama’ya Kullanıcıların kendi rızaları doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Uygulama’ya verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin; ad-soyad, iletişim bilgileri, sosyal medya profilleri bu tür verilerin kapsamına girmektedir.

Site Kullanımında Elde Edilen Veriler: Uygulama’nın çeşitli teknolojik araçlarla (Cookies, Heatmap vb.) sitesindeki kullanıcıların MottoJoy ile ilgili kullanım verilerini ölçümlemesini kapsamaktadır. Örneğin; kullanıcların ilgi alanları ve sitelerin kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.


Açık Rıza Aranmaksızın İşlenebilecek Verileriniz

MottoJoy, taleplerinizi yerine getirmek ve işlemlerinizi kolaylaştırmak için (örneğin, sizin tercihlerinize uygun promosyonları öncelikli hale getirmek için) onayınız dahilinde kişisel verilerinizi kullanabilir. Buna karşın, kişisel verilerle ilgili mevzuat uyarınca:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Söz konusu kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

durumlarından herhangi birinin mevcudiyeti halinde, ilgili kişinin açık rızasına başvurulmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkün olabilecektir.


Kapsam

Verilerinizin paylaşılacağı üçüncü kişilerin kapsamına:

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler,

Şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere Uygulama olarak hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz/olacağımız kişi ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler,

girmektedir.

Mottojoy Kullanıcısı Olarak Haklarınız

KVKK’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin:

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

Eğer işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Eksik ya da yanlış işlenmişse kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde, KVKK’nın 7. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma,

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

Diğer

Kişisel verileriniz yurt içinde ve yurt dışında Uygulama’nın kullandığı veya sahip olduğu sunucularda saklanır.

Verilerinizin MottoJoy tarafından saklanma süresi yer sağlayıcı sıfatıyla üç (3) senedir.

Uygulama, verilerin saklanması bakımından güncel tekniğin ve teknolojinin gerektirdiği makul özeni gösterecektir.

MottoJoy uygun gördüğü her zaman bu politikayı değiştirebilir. Değişiklikler yayımlandığı an itibariyle yürürlüğe girecektir.